FeetCare Pedicure

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen FeetCare pedicure en een cliënt waarop FeetCare pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen FeetCare pedicure.

FeetCare pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Behandelingen worden compleet uitgevoerd voor de op dat moment geldende prijs. Voorwaarde hiervoor is dat de frequentie van afspraken voor behandeling volgens het advies van FeetCare pedicure is.

Bij afwijking van dit advies geldt een richttijd van 30 minuten per behandeling. FeetCare pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan FeetCare pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag FeetCare pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

FeetCare pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling.

FeetCare pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen tijdens het maken van de afspraak. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient direct na afloop van de eerste behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Vervolgbehandelingen kunnen op rekening via bankoverschrijvingen voldaan worden. Bij niet tijdige betaling is FeetCare pedicure gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.


5. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet FeetCare pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan FeetCare pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

FeetCare pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. FeetCare pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en NEN 7510-7511-7512. FeetCare pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of delen aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Zie ook onze Privacystatement


6. Geheimhouding.

FeetCare pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FeetCare pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid.

FeetCare pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FeetCare pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. FeetCare pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens het uitvoeren van de behandeling.


8 Garantie.

FeetCare pedicure geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt:

  •  andere producten dan door FeetCare pedicure geadviseerd heeft gebruikt.

  •  de adviezen niet heeft opgevolgd.

  •  het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.

  •  De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan FeetCare pedicure. FeetCare pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal FeetCare pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien FeetCare pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


10 Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft FeetCare pedicure het recht de cliënt verdere behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.


11. Recht.

Op elke overeenkomst tussen FeetCare pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


© FeetCare 2019                                                                                                                                                                                                     FeetCare pedicure is aangesloten bij                                          

ProVoet pedicure medisch voetzorg