FeetCare Pedicure

Privacystatement


FeetCare pedicure, gevestigd aan Olmenstraat 19, 4849 AE te Dorst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.feetcare-pedicure.nl Olmenstraat 19, 4849 AE Dorst 06 3844 7104 


S. Poppelaars - Teunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van FeetCare pedicure hij is te bereiken via info@feetcare-pedicure.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

FeetCare pedicure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FeetCare pedicure verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid                     

- burgerservicenummer (BSN), uitsluitend indien sprake is van ketenzorg DM2                 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FeetCare pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling/declaratie

- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

FeetCare pedicure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feet Care pedicure) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FeetCare pedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van het lopend kalenderjaar voor uw persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

FeetCare pedicure verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit uitsluitend na overleg en toestemming van .


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Feet Care pedicure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FeetCare pedicure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@feetcare-pedicure.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


FeetCare pedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FeetCare pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@feetcare-pedicure.nl


© FeetCare 2019                                                                                                                                                                                                     FeetCare pedicure is aangesloten bij                                          

ProVoet